ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I PROBLEMOWO-ZADANIOWE
POWOŁANE DO PRACY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1
  W OSIEKU
rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Art.111 pkt 5 Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U z 2017 poz.59 oraz Dz. U z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287 )oraz Statutu szkoły § 53. § 54

§ 53.


Zespoły przedmiotowe
1.Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3.Do zadań zespołów należy w szczególności:
    1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
    2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
    3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
    4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa dwukrotnie w ciągu roku  podczas zebrań Rady pedagogicznej – półrocze oraz koniec roku.

§ 54.


1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
    1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,
    2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
    1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
    2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
    3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie pedagogicznej;
    4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

Zespół edukacji wczesnoszkolnej.

Przewodnicząca: Irena Kruczała

Anna Kacorzyk, Katarzyna Matlak,  Danuta Morawiec, Katarzyna Kubień- Sikora, , Ewa Pawlikowska,  Barbara Brońka, , Barbara Kramarczyk, Ewa Jekiełek, Aneta Kała

 

Zespół humanistyczny

Przewodnicząca: Jadwiga Szałajko,

Justyna Kłys, Małgorzata Gwóźdź, Anna Woszczyna,  Grażyna Pająk, Marzena Borkowska, Maria Zięba,  

 

Zespół matematyczny

Przewodniczący: Robert Klęczar

Agnieszka Godoń, Ewelina Wybraniec,  Renata Chmielniak,

 

Zespół przyrodniczy

Przewodnicząca: Ilona Cybuch

Nina Kramarczyk Kwas,  , Andrzej Razowski, Dorota Dorywalska, Beata Karcz

 

Zespół ds. języków obcych

Przewodnicząca :Marzena Gunia

Teresa Dźwigoń, Anna Bloch, Agnieszka Frazik,  Agnieszka Bielska

 

Zespół wychowawczy

Przewodnicząca: Elżbieta Micor

Pedagog  szkolny, wychowawcy klas I-III, wychowawcy klas IV-VIII, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 

ZESPOŁY PROBLEMOWO- ZADANIOWE

Zespół do spraw promocji szkoły

Przewodnicząca: Anna Kacorzyk,

Justyna Kłys, Agnieszka Bielska, Agata Lacheta,  Anna Woszczyna, Jadwiga Szałajko

 

Zespół do spraw opracowania i aktualizacji dokumentów

Przewodnicząca: Małgorzata Gwóźdź

Renata Chmielniak,   Agnieszka Frazik, Dorota Dorywalska Barbara Brońka

 

Zespół do spraw badania losów absolwentów

Przewodnicząca Katarzyna Kubień- Sikora, 

Ewa Jekiełek ,Beata Karcz, Marzena Borkowska, Grażyna Pająk

 

Zespół do spraw wolontariatu

Przewodniczący : Ewa Pawlikowska

Maria Zięba, Katarzyna Matlak,  Elżbieta Micor, ,  Ks. Przemysław Gorzołka

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa i wychowania fizycznego

Przewodniczący: Mariusz Jezierski

Edmund Mieszczak,  Danuta Morawiec, Magdalena Jasińska, Anna Kacorzyk, Agnieszka Godoń

 

Koordynowanie działań związanych z Doradztwem Edukacyjno-Zawodowym

Przewodnicząca Anna Bloch

Andrzej Razowski, wychowawcy klas  ósmych,

 

Zespół wychowawców świetlicy

Przewodnicząca Agnieszka Turek,

Grażyna Pająk, Teresa Dźwigoń, Anna Kacorzyk, Katarzyna Kubień- Sikora, Elżbieta Micor

 

Zespół artystyczny

Przewodnicząca Bernadeta Stawowczyk- Zemanek

Justyna Kłys, Agnieszka Godoń, Elżbieta Micor

 

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Przewodnicząca Aneta Kała,

Agata Wróbel, Agata Lacheta, , Beata Karcz, Ewa Jekiełek, Małgorzata Rozdolska