SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku

ROK SZKOLNY 2022/2023

OPIEKUN: mgr Magdalena Jasińska, mgr Edmund Mieszczak

Przewodnicząca: Zuzanna Treścińska

Zastępca przewodniczącej: Kacper Szypuła

Protokolant : Emilia Kramarczyk

Przewodniczący Samorządów Klasowych:

Klasa I a – Januszewska Maja

Klasa I b – Hałat Alicja

Klasa I c – Warzecha Klara

Klasa II a – Bernaś Zuzanna

Klasa II b - Kozieł Mikołaj

Klasa III a - Cieślowski Igor

Klasa III b - Żądło Zuzanna

Klasa III c – Suchara Alicja

klasa IV a – Bies Zuzanna

klasa IV b – Grzesło Julia

klasa V a – Kolasa Emilia

klasa V b – Kusak Aleksandra

Klasa V c – Dziedzic Jakub

klasa VI a – Fudala Liliana

klasa VI b – Kozieł Karol

klasa VI c  - Niemiec Natalia

klasa VII -   Hałat Hubert

klasa VIII a – Poźniak Iga

klasa VIII b – Mika Aurelia

klasa VIII c – Ryś Kacper

klasa VIII d – Zając Kacper

 

W roku szkolnym 2022/2023 samorząd szkolny realizuje plan pacy samorządu pt. „ Nie samą nauką żyje szkoła …”

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  • prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna samorządu.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.