Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku

ROK SZKOLNY 2021/2022

OPIEKUN: mgr Jadwiga Szałajko, mgr Edmund Mieszczak

Przewodnicząca: Lena Sawicka

Zastępca przewodniczącej: Anna Kasperek

Protokolant : Amelia Rusek

 

Przewodniczący Samorządów Klasowych

klasa IV a – Walus Lena

klasa IV b – Kusak Aleksandra

Klasa IV c – Pilarz Jacek

klasa V a – Palutkiewicz Orina

klasa V b – Skibińska Roksana

klasa V c  - Luranc Maja

klasa VI -   Kolber Lena

klasa VII a – Zięciak Wojciech

klasa VII b – Drzyzgiewicz Dariusz

klasa VII c – Turek Maksymilian

klasa VII d – Jekiełek Maja

klasa VIII a – Blarowska Emilia

klasa VIII b – Frączek Wiktoria

klasa VIII c – Waligórski Dominik

 

W roku szkolnym 2021/2022 samorząd szkolny realizuje plan pacy samorządu pt. „ Nie samą nauką żyje szkoła …”

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  • prawo wyboru nauczyciela lub nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna samorządu.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez Dyrektora lub Radę Pedagogiczną jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.