Formularz zgłoszeniowy

  Regulamin plastyczny 2024

Szanowni Rodzice
dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola/ szkoły
w ZSP nr1 w Osieku

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w dniach od 13.02. 2024 r. do 20.02. 2024 r. do godz.15:00  winni pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły do którego zostało zakwalifikowane. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola/szkoły, dziecko zostanie wykreślone z listy zakwalifikowanych  i utraci miejsce   w przedszkolu/ szkole.

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły  w załączniku.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej składają tylko rodzice dzieci, które brały udział w rekrutacji (nie dotyczy dzieci z obwodu szkoły).

Załącznik oświadczenie woli- przedszkole

Załącznik oświadczenie woli – szkoła

Rekrutacja do przedszkola oraz szkoły podstawowej  

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1  w Osieku informuje rodziców dzieci 3, 4, 5, 6, 7 - letnich zamieszkałych na terenie Gminy Osiek,  że od dnia 22 stycznia do 5 lutego 2024 r. można składać wnioski  o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej / dzieci spoza obwodu/ na rok szkolny 2024/2025. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej ZSP nr 1 w Osieku lub w sekretariacie szkoły w godz. 7:00-15:00.

 

Przedszkole:

  Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.doc

  Oświadczenie_o_wielodzietnosci_kandydata.doc

  Oświadczenie – rodzeństwo_uczęszcza_do_danego_przedszkola.doc

  Oświadczenie_o_korzystaniu_z_pełnej_oferty_przedszkola.doc

  Oświadczenie_o_objęcie_rodziny_nadzorem_kuratora.doc

  Oświadczenie­_o_zatrudnieniu.doc

  Wniosek_o_przyjęcie_do_przedszkola_24.doc

 

Szkoła Podstawowa:

  Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_wraz_z_załącznikami.doc

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Do klas I przyjmowane są:
•  dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


2. Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 15 do 19 STYCZNIA 2024 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

  • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

  • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się od 22 STYCZNIA 2024 r.

OŚWIADCZENIE_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA.doc

ZGŁOSZENIE_KANDYDATA_DO_KLASY_PIERWSZEJ.doc 

 

REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku zamieszcza do wiadomości publicznej Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Osiek z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz treść uchwał określających kryteria rekrutacji na poszczególnych etapach postępowania.

 

 Treść zarządzenia nr 7/2024 Wójta Gminy Osiek w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.