Biblioteka szkolna informuje, że Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Osieku bierze udział w ogólnopolskiej akcji Ogólnopolskie Wybory Książek. W jej ramach kilkaset tysięcy uczniów z całej Polski wybierze swoje ulubione książki.
I edycja akcji odbyła się w 2015 r. i wzięło w niej udział ponad 450 tys. uczniów.

Uczniowie naszej szkoły i przedszkola będą głosować10. 06. 2024 r. w bibliotece szkolnej. 

Zachęcamy do udziału uczniów i rodziców dzieci przedszkolnych.

Więcej informacji o akcji można uzyskać pod adresem Ogólnopolskie wybory książek (wyboryksiazek.pl)

Regulamin akcji czytelniczej „Ogólnopolskie Wybory Książek”

SŁONECZNY GABINET

Zgodnie z ideą szkoły przyjaznej uczniowi  systematycznie „odszkolniamy” szkolną przestrzeń.

Chcemy, aby przestrzeń szkolna, sprzyjała budowaniu międzyludzkich relacji i była bardziej przyjaznym oraz ciepłym miejscem, które zaprasza do rozmów, spotkań, ale także pozwala na wyciszenie.

Ferie letnie to czas odpoczynku od szkoły dla uczniów, ale my jak zawsze staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas. I tym razem również nie próżnowaliśmy dokonując kilku modyfikacji i udoskonaleń gabinetów lekcyjnych i naszej szkolnej przestrzeni.

Bardzo nam zależy na komforcie przebywania w szkole i godnych, estetycznych warunkach do nauki i zdobywania wiedzy przez naszych uczniów.

Dlatego dokonaliśmy odmalowania i udoskonalenia gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego.

Ale przede wszystkim spełniliśmy marzenie wielu osób tworząc SŁONECZNY GABINET czyli "STREFĘ POZYTYWNEJ KOMUNIKACJI", która jest przeznaczona do odbywania nieoczywistych, czasami trudnych rozmów, np.

- nauczyciela z rodzicem,

- nauczyciela z uczniem,

- dyrektora, z uczniem,

- itp.

To wspaniałe miejsce zaadoptowaliśmy po dawnym pokoju nauczycielskim.  Dzisiaj jest to piękny pokój w stylu "boho".

Większość prac wykonali nasi Panowie konserwatorzy. Zaprojektowała wszystko nasze Panie Ela i Marzena.

Efekty zobaczcie sami .

 Standardy ochrony małoletnich

15 lutego weszła w życie tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy. Nakłada ona m.in. na szkoły i przedszkola obowiązek wprowadzenia jednolitych standardów ochrony małoletnich.

Nowelizacja swoją potoczną nazwę wzięła od ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez ojczyma. Od 15 lutego wymienione w ustawie podmioty mają sześć miesięcy czasu (do 15 sierpnia 2024 r.) na dostosowanie działalności do zgodności z nowymi przepisami.

Czym są standardy ochrony małoletnich

Opracowane na piśmie standardy mają być dostosowane do charakteru i rodzaju placówki lub działalności oraz określać w szczególności:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

W standardach wprowadzanych w szkołach, czy przedszkolach określone są także:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Już od września 2023 r. jako rada pedagogiczna działamy w tym zakresie:

 

-  rady pedagogiczne: szkoły oraz przedszkola  odbyły szkolenie w zakresie dopełnienia wymaganych ustawą obowiązków,

- opracowano standardy ochrony małoletnich, które zostały opublikowane na stronie internetowej w zakładce dokumenty

- standardy zostały również przesłane do wszystkich rodziców drogą elektroniczną – dziennik Librus

-  w szkole i w przedszkolu  zostały wyeksponowane gazetki dotyczące istoty Standardów Ochrony Małoletnich – tzw. wersja skrócona przeznaczona dla małoletnich

- podczas zebrań sukcesywnie będziemy informować rodziców i opiekunów na temat przepisów związanych z ustawą i dokumentem.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola Publicznego  i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku

 

Standardy Ochrony Małoletnich Przedszkole.pdf

Standardy Ochrony Małoletnich Szkoła.pdf