Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Osieku
ul. Główna 123
32-608 Osiek
Telefon: +48 338458112
Fax: +48 338458112
e-mail: sp1Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2008-03-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rycerz, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 84 58 112. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku zlokalizowany jest przy ul. Głównej 123 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły oraz wejście do Przedszkola Publicznego. Oba wejścia znajdują się od strony ul. Głównej. Ponadto do budynku prowadzi 6 wejść bocznych. Wejście do Przedszkola Publicznego dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dziennik podawczy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego prowadzącego do Szkoły Podstawowej w sekretariacie szkoły. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze przedszkola. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjnej

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez panią Dyrektor na parterze budynku szkoły.
Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:

  1. Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym szkoły,
  2. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 338458112
  3. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,

Szkoła skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia.